informatie overeenkomstig artikel 13 van eu-verordening gegevensbescherming 2016/679

Hieronder wordt beschreven hoe de site travyu.com wordt beheerd met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers die er gebruik van maken.

Tramontana srl, het bedrijf dat eigenaar is van de website travyu.com (hierna commercieel aangeduid als “Travyu”), is zich bewust van het belang van de bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en verbindt zich ertoe de geldende regelgeving inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens na te leven die een veilig en vertrouwelijk surfen op het internet garandeert.

De gebruiker van de website www.travyu.com (de “website”) wordt uitgenodigd om dit privacybeleid aandachtig te lezen, dat in het algemeen de regels regelt die Tramontana srl naleeft bij de verwerking van de persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt via de navigatie op de website, het gebruik van de registratie- en contactformulieren die er aanwezig zijn, alsook via activiteiten die de aankoop van goederen of de levering van diensten omvatten die via de website zelf beschikbaar en aangeboden zijn.

De informatie wordt ook verstrekt uit hoofde van artikel 13 van de EU-verordening 2016/679 (GDPR) betreffende de bescherming van persoonsgegevens aan degenen die interageren met de site die elektronisch toegankelijk is vanaf www.travyu.com. De informatie wordt ook gegeven voor alle websites en diensten onder het domein www.travyu.com en niet voor andere websites die via links kunnen worden geraadpleegd.

Het beleid is ook gebaseerd op andere bestaande nationale en Europese wetgeving, waaronder de e-privacyrichtlijn(Richtlijn 2002/58/EG) betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, om de minimumeisen voor het online verzamelen van persoonsgegevens vast te stellen.

GEGEVENSBEHEERDER EN -VERWERKER

Tramontana srl verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers zowel als verantwoordelijke voor de verwerking als voor de verwerking, zoals beschreven in dit privacybeleid, met uitzondering van uitdrukkelijk vermelde gevallen.

In het algemeen treedt Tramontana srl op:

Tramontana srl is een bedrijf gevestigd aan de Piazzale Anna Ciabotti, 8, Jesi (AN), dat kan worden gecontacteerd op het e-mailadres info@travyu.comoppure,voor zaken betreffende de bescherming van persoonsgegevens, op privacy@travyu.com.

ALGEMENE BEGINSELEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de beginselen van rechtmatigheid, billijkheid, transparantie, doelbinding en opslag, gegevensminimalisering, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van toepassing.

In het bijzonder verbindt Tramontana srl zich ertoe om

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

“Persoonsgegevens”: “alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (d.w.z. de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer kenmerken van zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;” (art. 4 van EU-verordening 2016/679).

Persoonsgegevens zijn dus de naam, contactinformatie en contactgegevens, betalingsgegevens, identificatiegegevens van de navigatiecomputer en metadata, zoals de gegevens van het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site, het IP-adres, cookies, alsmede alle andere informatie van de gebruiker van de site die direct of indirect uit de navigatie wordt afgeleid.

Sommige van deze gegevens kunnen afkomstig zijn van of verwerkt worden door derden die de site gebruikt om zijn diensten te verlenen, waaronder de partners die de door de site gepromote evenementen en diensten aanbieden.

RESERVERING EN AANKOOP VAN DIENSTEN

Travyu staat Partners die evenementen, culturele en vrijetijdsdiensten aanbieden op het nationale grondgebied, geselecteerd en naar behoren gebonden door een passende overeenkomst met Travyu, toe hun aanbod te promoten en te adverteren bij de gebruikers van het webplatform en gerelateerde sites en de relevante boekingen door laatstgenoemden te verrichten.

Bij het boeken van de gekozen dienst, alsook daarna, door het invullen van de desbetreffende formulieren en gegevensinvoer, zal de gebruiker gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals: naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer. Voor facturatiedoeleinden kunnen, naar keuze van de gebruiker, aanvullende gegevens worden gevraagd, zoals postadres, BTW-nummer, code van de ontvanger.

De informatie die tijdens de reservering en betaling wordt gevraagd, zal worden gebruikt om het goede beheer en de levering van de dienst mogelijk te maken, zodat alle activiteiten die verband houden met en bijdragen tot de levering van deze dienst, kunnen worden uitgevoerd. Zodra de boeking is voltooid, worden de door de gebruiker verstrekte gegevens ter beschikking gesteld van de Partner, de aanbieder van het geboekte evenement, zodat deze kan overgaan tot het beheer en de levering van de dienst.

Om veiligheidsredenen kan worden verlangd dat een geldig identiteitsbewijs met foto wordt getoond aan de Partner wanneer deze gebruik maakt van de dienst bij de Partner. Travyu verkrijgt geen gegevens over identificatiedocumenten: voor de verwerking van deze persoonsgegevens wordt verwezen naar de respectieve privacyverklaringen van de Partners.

Indien het nodig is om zich op de site te registreren om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van specifieke diensten, zoals het beheer en de opvolging van boekingen, zullen de persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden die verband houden met en functioneel zijn voor de levering van de dienst zelf, met inbegrip van het beheer en de verwerking van boekingen, betalingen, het winkelwagentje, het gebruikersprofiel, commerciële diensten en klantenservice, alsook voor doeleinden die verband houden met de administratie, de boekhouding en de naleving van de regelgeving.

Voor de afhandeling van boekingen maakt deze website gebruik van het door Regiondo GmbH aangeboden externe online boekingssysteem voor reizen, activiteiten en bestemmingenRegiondo.

Voor informatie over gegevensverwerking, inclusief doorgifte naar niet-EU-landen, zie het privacybeleid van Regiondo: https://pro.regiondo.com/it/informativa-sulla-privacy/

BETALINGSBEHEER

Betalingsdiensten stellen de site in staat om betalingen per creditcard of andere middelen te verwerken. De betalingsgegevens worden rechtstreeks verkregen door de exploitant van de gevraagde betalingsdienst, zonder door deze site te worden verwerkt.

Deze site gebruikt het online betalingssysteem Stripe van derden, geleverd door Stripe, Inc .

Zie het privacybeleid van Stripe voor informatie over gegevensverwerking, waaronder overdracht naar landen buiten de EU: https://stripe.com/it/privacy.

VRIJWILLIG DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE GEGEVENS

De vrijwillige en expliciete verzending van e-mailberichten naar de adressen die in de verschillende toegangskanalen van de site zijn aangegeven en het invullen van de specifiek daartoe bestemde formulieren of het versturen van recensies brengt met zich mee dat vervolgens het adres en de gegevens van de gebruiker worden verkregen, die nodig zijn om op de ingediende verzoeken te antwoorden en/of de gevraagde dienst te verlenen.

Het verzenden van deze gegevens gebeurt op vrijwillige, expliciete en vrijwillige basis, en houdt in dat achteraf het adres van de afzender wordt verkregen, dat nodig is om op verzoeken te reageren, alsmede alle andere ingevoerde persoonsgegevens.

Travyu verwerkt deze gegevens in de veronderstelling dat zij betrekking hebben op de gebruiker of op derden die de gebruiker uitdrukkelijk hebben gemachtigd deze gegevens te verstrekken op basis van een passende rechtsgrondslag die de verwerking ervan legitimeert. In dat geval is de gebruiker de autonome verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en neemt hij alle verplichtingen en verantwoordelijkheden uit hoofde van de wet op zich, waarbij hij de ruimste schadeloosstelling verleent met betrekking tot geschillen, vorderingen, verzoeken om vergoeding van door de verwerking veroorzaakte schade, enz. die Tramontana srl ontvangt van derden wier persoonsgegevens in strijd met de geldende wetgeving zijn verwerkt door het gebruik van de site.

In elk geval verzoekt Tramontana srl de gebruikers geen persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens te sturen, tenzij dat strikt noodzakelijk is: sommige categorieën van persoonsgegevens (bijvoorbeeld gevoelige gegevens over iemands gezondheidstoestand) kunnen alleen worden verwerkt met voorafgaande toestemming en met specifieke veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens te garanderen. Tramontana srl wijst daarom op de noodzaak van uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, indien de gebruiker besluit dergelijke informatie door te geven. Anders worden de gegevens onmiddellijk gewist.

Daarom verzoeken wij u dringend geen gebruik te maken van contactformulieren voor de overdracht van gevoelige gegevens en, indien nodig, vooraf in te stemmen met de overdracht van dergelijke gegevens, tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald.

Op de pagina’s van de site die zijn ingericht voor bepaalde diensten waarbij persoonsgegevens worden verzonden, wordt specifieke beknopte informatie met de passende rechtsgrondslagen voor de verwerking weergegeven.

NAVIGATIEGEGEVENS

De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van de website worden gebruikt, verwerven in het kader van hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet voortvloeit uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar die door haar aard zelf, door verwerking en associatie met gegevens van derden, gebruikers zou kunnen identificeren.

Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de URI (Uniform Resource Identifier) notatieadressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.), de gebruikte browser en het besturingssysteem en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker, informatie over uw klikken en de pagina’s die u te zien kreeg.

Bij gebruik van een mobiel apparaat verzamelt de site gegevens ter identificatie van het apparaat en andere gegevens over de instellingen en kenmerken van het apparaat, storingen (bijv. crashes) en andere systeemactiviteiten.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van statistische informatie over het gebruik van de site die geen verband houdt met de identificatie van de gebruiker en om de goede werking ervan te controleren, en worden onmiddellijk na de verwerking of binnen enkele dagen gewist. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site.

Deze gegevens worden opgeslagen in de systemen van de verantwoordelijke voor de verwerking of in die van de personen die belast zijn met het beheer van de website.

SYSTEEM LOG

Door de toegang tot de site, de raadpleging van de inhoud ervan en het gebruik van de aangeboden diensten kan de webserver automatisch zogenaamde “system LOGs” registreren, d.w.z. de informatie die de browser van de gebruiker tijdens het surfen op de site verzendt. Deze informatie bestaat uit de door de gebruiker opgevraagde webpagina’s, de geraadpleegde, gewijzigde of gecreëerde documenten, het IP-adres, het browsertype, de browsertaal en de datum en het tijdstip van het verzoek.

STATISTISCHE GEGEVENS

Statistische analysediensten stellen Travyu in staat verkeersgegevens te monitoren en te analyseren, gericht op het meten van het functioneren van de site voor onderzoeksdoeleinden, bruikbaarheidsevaluaties en interesse. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor statistische analyse van browse-activiteiten die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (EU) en Google LLC (VS).

Google Analytics gebruikt uw persoonlijke gegevens, inclusief de gegevens die aan Google worden verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor andere diensten, om uw gebruik van deze website te evalueren, rapporten samen te stellen en te delen met andere diensten van Google.

Google kan de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken om de advertenties in zijn advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Google stelt een add-on beschikbaar om het verzamelen van gegevens door Google Analytics uit te schakelen(https://goo.gl/BdFny5).

De gegevensverwerking vindt plaats in Europa en de Verenigde Staten, op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Privacybeleid Goolgle: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

 

GOOGLE FONTS

Google Fonts is een service voor de weergave van lettertypes die wordt beheerd door Google LLC. waarmee stijlen kunnen worden geïntegreerd in de pagina’s van de site. De dienst wordt gebruikt via API-verzoeken aan Google-servers en sommige gegevens (zoals IP-adressen) kunnen worden verzameld en gebruikt voor analytische doeleinden.

Meer informatie over het gebruik van gegevens via google fonts: https://bit.ly/35H4M12.

Privacybeleid van Goolgle: https://policies.google.com/privacy?hl=it

GOOGLE TAG MANAGER

Deze site maakt gebruik van Google Tag Manager, een oplossing waarmee we de tags van webpagina’s kunnen beheren via een speciale interface. De Tag Manager tool verzamelt geen persoonlijke gegevens. Deze tool zorgt voor de activering van andere tags die op hun beurt onder bepaalde voorwaarden gegevens verwerven (bv. Google Analytics-diensten).

GOOGLE reCAPTCHA

Google reCAPTCHA is een beveiligingsdienst van Google LLC. die de site beschermt tegen fraude en misbruik (bv. spam of phishing) door mensen van robots te onderscheiden, De dienst verzamelt en analyseert verschillende gebruikersinformatie (bv. IP-adres, cookies, muisbewegingen, verblijfsduur op de site).

De gegevensverwerking vindt plaats in de Verenigde Staten, op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Meer informatie: https://www.google.com/recaptcha/about/

Privacybeleid van Goolgle: https://policies.google.com/privacy?hl=it

COMMERCIËLE MEDEDELINGEN EN NIEUWSBRIEVEN

De verwerking van persoonsgegevens die via inschrijving op de nieuwsbrief worden verzameld, gebeurt met het oog op de promotie van en reclame voor de producten en diensten die Travyu aanbiedt, door het verzenden van commerciële mededelingen en informatief en reclamemateriaal via e-mail.

Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop de gebruiker de berichten bekijkt, alsook over de interactie van de gebruiker met de berichten, zoals informatie over het klikken op links in de berichten.

U kunt het ontvangen van commerciële communicatie te allen tijde stopzetten door gebruik te maken van de in de communicatie zelf beschikbare afmeldingshulpmiddelen of uw voorkeuren voor het verzenden van communicatie bijwerken, en deze beperken of geheel weigeren.

Voor haar nieuwsbriefdiensten gebruikt Tramontana srl ActiveCampaign, een dienst voor adresbeheer en e-mailberichten van ActiveCampaign, LLC, die persoonsgegevens verzamelt op het e-mailadres.

De gegevensverwerking vindt plaats in Europa en de Verenigde Staten op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen waarbij ActiveCampaign zich aansluit. Privacybeleid van ActiveCampaign: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

INTERACTIES MET SOCIALE NETWERKEN

Tramontana srl verwerkt persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt via de pagina’s van sociale netwerkplatforms in het kader van haar activiteiten en met het oog op het beheer van interacties met gebruikers (commentaren, openbare berichten, enz.). Voor de verwerking van persoonsgegevens door de exploitanten van sociale netwerkplatforms wordt verwezen naar de informatie die zij verstrekken via hun respectieve privacybeleid.

Integratie van social media plugins. We hebben social media plugins geïntegreerd op de website en apps van Booking.com. Dit betekent dat wanneer u op een van de knoppen klikt of deze aanraakt (bijvoorbeeld de Facebook-knop “Vind ik leuk”), bepaalde informatie wordt gedeeld met de aanbieders van de sociale mediadienst.

Als u verbonden bent met uw sociale media-account wanneer u op een van deze knoppen klikt of deze aanraakt, kan de aanbieder van sociale media deze informatie koppelen aan uw sociale media-account. Afhankelijk van uw instellingen kunnen ze deze acties ook op uw socialemediaprofiel tonen, die dan zichtbaar zijn voor andere gebruikers in uw netwerk.

Deze site bevat ook diensten die interactie met sociale netwerken of andere externe platforms mogelijk maken, rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze site (bv. widgets voor commentaar en delen, “vind ik leuk”-knoppen enz.) Sommige interacties kunnen worden gedeeld met het sociale netwerk: als de gebruiker gekoppeld is aan zijn account bij het sociale netwerk, kunnen deze interacties worden gedeeld op zijn profiel of gepersonaliseerde advertenties activeren in het platform van het sociale netwerk.

Interactiediensten met sociale netwerken kunnen verkeersgegevens verzamelen over de pagina’s waarop de diensten aanwezig zijn, zelfs als gebruikers geen interactie met die diensten hebben.

De interacties en de verkregen informatie zijn telkens onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker voor elk sociaal netwerk.

Travyu kan gebruik maken van andere sociale diensten, zoals het instant message exchange systeem, om met gebruikers te interageren en met hen te communiceren over haar diensten.

GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN

De activiteiten en diensten op deze site zijn bedoeld voor volwassenen. Tramontana srl aanvaardt geen reserveringen, inschrijvingen of aanvragen van personen jonger dan 18 (achttien) jaar en verzamelt of gebruikt niet opzettelijk hun persoonlijke gegevens. Minderjarigen wordt daarom afgeraden zich te registreren, tot aankoop over te gaan of persoonlijke gegevens via de site door te geven.

PROFILERING DOOR GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Geautomatiseerde systemen voor gebruikersprofilering zijn bedoeld voor het analyseren of voorspellen van aspecten van de aankoopkeuzes, gewoonten en voorkeuren van de gebruiker, surfgedrag en consumptiekeuzes op basis van surfactiviteiten of het soort aankopen.

Deze site gebruikt Google Ads, een op gedrag gebaseerde advertentiedienst van Google LLC, die de activiteit van deze site koppelt aan het advertentienetwerk Google Ads om de bezoeken van de gebruiker aan sites waar adverteerders in het netwerk hun diensten aanbieden, bij te houden.

Voor meer informatie zie het cookiebeleid.

Er zijn ook verkeersanalysesystemen van derden (bv. Google Analytics) actief, die de persoonsgegevens van de gebruiker kunnen gebruiken om de advertenties van het advertentienetwerk te optimaliseren en in een bepaalde context te plaatsen.

COOKIE

Deze website gebruikt cookies om zijn gebruikers de best mogelijke ervaring op de site te bieden en hun bezoek te optimaliseren.

Zie de specifieke informatie: [link all’informativa cookies]

DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruikers van de website worden verstrekt, worden verwerkt voor verschillende doeleinden, die hieronder worden gespecificeerd en waarvoor toestemming kan worden gevraagd:

Doel van de verwerkingRechtsgrondslag en toestemming voor verwerking
1. BEHANDELING VAN VERZOEKEN EN DIENSTVERLENING
voor het beheer van reserveringen en de aankoop van diensten voor het aanmaken van de gebruikersaccount en het beheer ervan, in geval van registratie op de site;om de identiteit van de gebruiker te verifiëren, ook in geval van ondersteuning bij het herstel van de toegang om elk type verzoek om technische, commerciële of administratieve bijstand te beheren en om verdere door de gebruiker gevraagde diensten te verlenenDe verwerking wordt uitgevoerd in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de gebruiker zijn genomen (art. 6, lid 1, onder b) GDPR).Toestemming is niet vereist.
om gevolg te geven aan verzoeken aan ons, bijvoorbeeld door spontaan berichten, elektronische of traditionele post, te sturen naar de op de site vermelde adressen, waarbij vervolgens het adres van de afzender, inclusief e-mailadres, of het relevante telefoonnummer wordt verkregen dat nodig is om te reageren op verzoeken, alsmede alle andere persoonsgegevens die in de desbetreffende mededelingen zijn opgenomen.De verwerking wordt uitgevoerd in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de gebruiker zijn genomen (art. 6, lid 1, onder b) GDPR).Toestemming is niet vereist.
voor de nakoming van verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving en nationale en/of EU-wetgeving, alsmede van bepalingen die zijn uitgevaardigd door daartoe bij wet gemachtigde autoriteiten of door toezichthoudende en controleorganen;De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan zij is onderworpen (art. 6, lid 1, onder a) GDPR).Toestemming is niet vereist.
voor de beveiliging van de informatie, de voorkoming of opsporing van fraude of misbruik bij het gebruik van de site, of van frauduleuze activiteiten, en om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen zich in rechte te verdedigen, voor de opsporing en melding van inbreuken op degegevensDe verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking (art. 6, lid 1, onder f) GDPR).Toestemming is niet vereist.
2. MARKETING- EN VERKOOPBEVORDERINGSACTIVITEITEN
voor marketingdoeleinden, door het verzenden van nieuwsbrieven (of ook via papieren post, e-mail, telefoon en instant messaging diensten, indien gevraagd en gespecificeerd) van mededelingen, commerciële aanbiedingen, reclame, promotioneel en informatief materiaal, marktonderzoek, enquêtes betreffende nieuwe producten en/of diensten die door de Controller worden aangeboden Toestemming is noodzakelijk om de verwerking uit te voeren. Toestemming is in alle gevallen facultatief. Het niet verlenen van toestemming, of het later intrekken van toestemming, zal geen gevolgen hebben voor de dienstverlening, behalve de onmogelijkheid om commerciële mededelingen en updates over diensten en promoties te ontvangen. De gebruiker zal zich bij elke mededeling kunnen verzetten tegen de verwerking van de gegevens, overeenkomstig zijn erkende rechten.
3. PROFILERING DOOR MIDDEL VAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
om aspecten betreffende aankoopkeuzen, gewoonten en voorkeuren te analyseren of te voorspellen, met inbegrip van die betreffende het geografische referentiegebied, alsmede om (individuele en/of geaggregeerde) profielen op te stellen met het oog op marktonderzoek, het uitvoeren van promotieactiviteiten en het voorstellen van gepersonaliseerde aanbiedingen.om activiteiten uit te voeren om de consumptiegewoonten en -keuzen van de gebruiker te analyseren en te bestuderen (zogenaamde “profilering”), op basis van het type aankopen dat wordt gedaan, met het oog op marktonderzoek en gepersonaliseerde promotieactiviteiten.Toestemming is noodzakelijk om de verwerking uit te voeren. Toestemming is in alle gevallen facultatief. Het ontbreken van toestemming, of de daaropvolgende herroeping ervan, zal geen gevolgen hebben voor de dienstverlening, met uitzondering van de onmogelijkheid om commerciële communicatie te ontvangen in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruiker en het optimaliseren van de door Travyu aangeboden diensten.
om een profiel van de gebruiker te creëren door middel van profileringscookies, indien de gebruiker heeft ingestemd met het gebruik daarvan: het verzamelen en analyseren van informatie over de activiteiten, selecties en keuzes die op de site worden gemaakt; het analyseren van de activiteiten van de gebruikers door informatie te verzamelen over eerdere aankopen en surfactiviteiten. Het profiel wordt gebruikt om informatie te verstrekken over andere producten en/of diensten die volgens haar interessant kunnen zijn voor de gebruiker en om gepersonaliseerde advertenties weer te geven die relevant zijn voor de voorkeuren van de gebruiker.Toestemming is noodzakelijk om de verwerking uit te voeren en kan worden gegeven door in te stemmen met het gebruik van profileringscookies, op de wijze zoals aangegeven in de cookiebanner. Toestemming is in alle gevallen facultatief. Het ontbreken van toestemming, of de daaropvolgende herroeping ervan, zal geen gevolgen hebben voor de dienstverlening, met uitzondering van de onmogelijkheid om commerciële communicatie te ontvangen in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruiker en het optimaliseren van de door Travyu aangeboden diensten.

Een of meer gegeven toestemmingen kunnen te allen tijde worden herroepen door contact op te nemen op de wijze die is aangegeven voor de uitoefening van rechten aan het einde van dit privacybeleid.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN NAVIGATIEGEGEVENS EN SYSTEEMLOGBOEKEN

Persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen en systeem LOG’s worden uitsluitend verwerkt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site, om de goede werking ervan te controleren en om de computersystemen die de werking ervan mogelijk maken te beschermen.

De gegevens maken het niet mogelijk de betrokkenen te identificeren en zijn niet gekoppeld aan andere gegevensbronnen die de assimilatie van gegevens waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd, mogelijk zouden kunnen maken.

Dergelijke gegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker, kunnen ook worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site.

VERPLICHTING OF OPTIE OM GEGEVENS TE VERSTREKKEN

Afgezien van hetgeen hierboven is bepaald voor navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij persoonlijke gegevens te verstrekken in de formulieren of registratieprocedures. Als deze niet worden verstrekt, kan het onmogelijk zijn het gevraagde te verkrijgen of bepaalde diensten uit te voeren, zoals hieronder gespecificeerd met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden:

1. BEHEER VAN VERZOEKEN EN DIENSTVERLENING

de verstrekking van de gegevens (die in de formulieren als noodzakelijk kunnen worden aangemerkt) is noodzakelijk voor de verwezenlijking van de in punt 1 genoemde doeleinden en elke weigering om deze gegevens te verstrekken maakt het voor Travyu onmogelijk om de boekingen te beheren, de diensten te verlenen of te voldoen aan de verzoeken van de gebruikers en voor deze laatsten om gebruik te maken van de via de website beschikbare diensten.

Voorts is de verwerking van gegevens voor deze doeleinden noodzakelijk om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen: persoonsgegevens moeten worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de opslag en mededeling ervan aan de autoriteiten voor boekhoudkundige, fiscale of andere verplichtingen.

2. MARKETING- EN VERKOOPBEVORDERINGSACTIVITEITEN

de verstrekking van gegevens, op basis van de toestemming van de gebruiker, is facultatief voor de verwezenlijking van de in punt 2 genoemde doeleinden en het niet verstrekken ervan, of het intrekken van de toestemming, zal de verzending van commerciële en promotionele communicatie niet mogelijk maken. Het niet verstrekken van deze informatie heeft geen gevolgen voor de dienstverlening.

3. PROFILERING DOOR MIDDEL VAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

de verstrekking van gegevens op basis van de toestemming van de gebruiker is facultatief voor de verwezenlijking van de in punt 3 genoemde doeleinden; indien deze gegevens niet worden verstrekt of de toestemming wordt ingetrokken, zijn geen profileringsactiviteiten mogelijk, d.w.z. de toezending van commerciële en promotionele communicatie in overeenstemming met de geuite belangen of het tonen van gepersonaliseerde reclameboodschappen aan de gebruiker. Het niet verstrekken van deze informatie heeft geen gevolgen voor de dienstverlening.

BEHANDELINGSMETHODEN

De persoonsgegevens worden met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen, methoden en procedures verwerkt voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor zij zijn verzameld en voor de verwezenlijking van de in dit informatieblad vermelde doeleinden.

De verwerking wordt met name uitgevoerd door speciaal daartoe aangewezen personeel, hoofdzakelijk met behulp van elektronische, geautomatiseerde of anderszins geautomatiseerde middelen, door middel van elektronische post of andere technieken voor communicatie op afstand.

BEWAARNEMING VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te verlenen of gedurende de tijd die door de geldende regelgeving wordt voorgeschreven.

In het algemeen worden door gebruikers verstrekte persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld, gewist of anoniem gemaakt, behalve in het geval van de hier vermelde opslagverplichtingen, bij wet voorgeschreven of anderszins door de betrokkene aangegeven.

Travyu verwerkt de persoonsgegevens ook zo lang als bij wet is toegestaan, met name voor zover dat nodig is om haar belangen te beschermen tegen mogelijke geschillen of klachten in verband met de geleverde diensten.

Voor marketing, commerciële promotie en profilering worden de gegevens bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken, waarna Tramontana srlTravyu de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer voor deze doeleinden zal gebruiken, waarbij zij zich het recht voorbehoudt om deze zo lang te bewaren als nodig is om haar belangen te beschermen tegen mogelijke vorderingen op grond van een dergelijke verwerking.

Travyu zal ook jaarlijks de continuïteit van de inschrijving op de nieuwsbrief controleren, waarbij adressen die niet langer geldig of inactief zijn, worden geannuleerd.

GEGEVENSBEVEILIGING

Travyu neemt specifieke, passende en preventieve beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, volledigheid en beschikbaarheid van de persoonsgegevens van de betrokkene te waarborgen, alsook om het verlies van gegevens, onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Om de persoonsgegevens van de betrokkene te beschermen, gebruikt de site met name een coderingssysteem met SSL-technologie (Secure Sockets Layer), dat bescherming garandeert door informatie te coderen, zowel op de inlogpagina als in de andere secties waar het mogelijk is persoonsgegevens vrij te geven, te bekijken of te wijzigen.

Travyu is in ieder geval niet verantwoordelijk voor onware of onvolledige informatie die rechtstreeks door de Gebruiker wordt verstuurd (bv. juistheid van het e-mailadres, identificatiegegevens of kredietkaartgegevens of contactgegevens), noch voor informatie betreffende de Gebruiker die door een derde, zelfs frauduleus, is verstrekt.

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan personen die op grond van wettelijke bepalingen, voorschriften of EU-wetgeving toegang hebben tot de gegevens, binnen de grenzen van dit reglement.

Voor de levering en het beheer van de door de gebruiker gevraagde diensten kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker worden meegedeeld aan andere partijen, in hun hoedanigheid van autonome voor de verwerking verantwoordelijke en/of verwerker:

In geval van klachten of geschillen kan Travyu de Partner gegevens en andere informatie moeten verstrekken om de situatie op te lossen.

De partners onderwerpen de persoonsgegevens van de gebruiker aan verdere verwerking met het oog op het verlenen van de dienst. Partners kunnen u bijvoorbeeld om aanvullende persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld om aanvullende diensten te verlenen of om de veiligheid te waarborgen. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens wordt verwezen naar het respectieve privacybeleid van de Partners.

Wanneer gegevens worden overgedragen aan externe dienstverleners, past Travyu passende contractuele, organisatorische en technische maatregelen toe op deze dienstverleners.

De volledige lijst van bovengenoemde onderwerpen, naast hetgeen in de verschillende onderdelen van deze mededeling is vermeld, kan rechtstreeks bij de Controller worden opgevraagd. De verzamelde persoonsgegevens worden niet verspreid, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming is verleend.

PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING

De verwerking in verband met de webdiensten van deze site vindt plaats bij Tramontana Srl, die voor de hosting van de website een beroep doet op externe providers, en wordt uitgevoerd door technisch personeel dat gemachtigd is om gegevens te verwerken en, incidenteel, door extern en intern personeel voor onderhoudswerkzaamheden.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Travyu’s leveranciers die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevinden.

OVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN

Sommige van uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Unie, zoals aangegeven in de verschillende verwerkingsdoeleinden. Travyu zorgt ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens door deze ontvangers geschiedt in overeenstemming met de vereisten van de geldende wetgeving, d.w.z. door de doorgifte te baseren op een adequaatheidsbesluit of, als alternatief, op door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Meer informatie over de overdracht en de overeenkomsten die deze legitimeren kunt u vinden in de verschillende onderdelen van dit privacybeleid en bij ons opvragen via de contactgegevens in dit privacybeleid.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN

Aan de gebruikers van de site waarop de persoonsgegevens betrekking hebben, in hun hoedanigheid van betrokkenen en binnen de grenzen van de geldende wetgeving, worden de rechten toegekend die zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 22 van EU-verordening 2016/679, d.w.z., kort gezegd, het recht om Tramontana srl op elk moment om informatie te vragen:

De gebruiker kan ook:

Overeenkomstig en binnen de grenzen van de geldende wetgeving heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor Italië: Garante per la Protezione dei Dati Personali, e-mail urp@gpdp.it) indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met de wet of uw rechten geschiedt.

De hierboven vermelde rechten kunnen te allen tijde door de belanghebbende worden uitgeoefend door contact op te nemen met Tramontana srl, Piazzale Anna Ciabotti, 8, Jesi (AN), e-mail privacy@travyu.com.

Wij informeren u ook dat geregistreerde gebruikers van de site te allen tijde hun persoonlijke gegevens kunnen inzien en wijzigen door naar het gegevenswijzigingsmasker in hun persoonlijke account te gaan, en dat zij eerder gegeven toestemming voor het verzenden van commerciële communicatie kunnen verlenen of intrekken.

VERANDERINGEN EN UPDATES

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 06 februari 2023, de datum van publicatie van de site. Tramontana srlTravyu behoudt zich het recht voor de inhoud te wijzigen of bij te werken, ook in verband met wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Alle wijzigingen en updates zijn bindend zodra ze op de site zijn gepubliceerd.